STPM Emotji – Stop-Motion (STPM) mit „LRTimelapse Pro-Timer Free“ im Eigenbau